Εκτύπωση

Περιγραφή Καλυπτομένων Κινδύνων

AUTOSYSTEM10

1. Αστική Ευθύνη
Σωματικές Βλάβες 500.000 €
Υλικές Ζημίες 100.000 €

2. Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων (εντός φυλασσόμενων χώρων πορθμείων, συνεργείων, ή εκθέσεων οχημάτων )
Σωματικές Βλάβες - Υλικές Ζημίες 30.000 €

3. Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων από πτώση μεταφερομένων η προεξεχόντων αντικειμένων
Σωματικές Βλάβες - Υλικές Ζημίες 30.000 €

4. Υλικές ζημίες από ανασφάλιστα οχήματα 30.000 €

5. Κάλυψη αερόσακων μέχρι του ποσού των 1.200€
( συνεπεία τροχαίου ατυχήματος ) Παρέχεται σε χρήσεις οχημάτων Ε.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ.ΑΓΡΟΤΙΚΑ

6. Πυρκαγιά 8.150€

7. Πυρκαγιά συνεπεία τρομοκρατικών ενεργειών
8.150€

8. Ολική & Μερική Κλοπή
8.150€

9. Νομική προστασία


10. Προσωπικό ατύχημα Οδηγού - Ιδιοκτήτη 15.000€ €

Πρόγραμμα 1

 1. Θάνατος (από Ατύχημα) 15.000€
 2. Μόνιμη Ολική Ανικανότητα (από Ατύχημα) 15.000€
 3. Μόνιμη Μερική Ανικανότητα (από Ατύχημα)% επί των 15.000€
 4. Ιατροφαρμακευτικά έξοδα (από Ατύχημα ) 500€ ανά περίπτωση
 5. Νοσοκομειακό επίδομα 15€ ημερησίως μέχρι ( 90 ) ημέρες
 6. Πυρός Περιεχομένου Κατοικίας σε Α΄ Κίνδυνο 20.550€
 7. Φροντίδα Ατυχήματος GENERAL HELP /GENERAL PROTECT
 8. Οδική βοήθεια συνεπεία τροχαίου ατυχήματος - Ταξιδιωτική Βοήθεια
 9. Προστασία bonus - malus ( μέχρι 2 ζημίες )


AUTOSYSTEM15


1. Αστική Ευθύνη

Σωματικές Βλάβες 500.000 €
Υλικές Ζημίες 100.000 €

2. Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων (εντός φυλασσόμενων χώρων πορθμείων, συνεργείων, ή εκθέσεων οχημάτων )
Σωματικές Βλάβες - Υλικές Ζημίες 30.000 €

3. Αστική Ευθύνη έναντι τρίτω
ν από πτώση μεταφερομένων ή προεξεχόντων αντικειμένων
Σωματικές Βλάβες - Υλικές Ζημίες 30.000 €

4. Υλικές ζημίες από ανασφάλιστα οχήματα 30.000 €

5. Πυρκαγιά 50.000€

6. Πυρκαγιά συνεπεία τρομοκρατικών ενεργειών
50.000€

7. Πυρκαγιά συνεπεία κακόβουλων Πράξεων
50.000€

8. Ζημίες από φυσικά φαινόμενα
( εξαιρείται το χαλάζι ) 50.000€

9. Θραύση Κρυστάλλων σε Α΄ κίνδυνο μέχρι του ποσού των 1.500€

10. Ολική & Μερική Κλοπή
50.000€

11. Κάλυψη αερόσακων
μέχρι του ποσού των 1.200€
( συνεπεία τροχαίου ατυχήματος )

12. Απώλεια ή ζημία μεταφερομένων αποσκευών 1.500€
( συνεπεία τροχαίου ατυχήματος, πυρκαγιάς , ή κλοπής )

13. Επέκταση Ασφάλισης Ιδίων Ζημιών κατά την μεταφορά του οχήματος

14. Νομική προστασία

15. Προσωπικό ατύχημα Οδηγού - Ιδιοκτήτη 15.000 €

Πρόγραμμα 1

 1. Θάνατος (από Ατύχημα) 15.000€
 2. Μόνιμη Ολική Ανικανότητα (από Ατύχημα) 15.000€
 3. Μόνιμη Μερική Ανικανότητα (από Ατύχημα)% επί των 15.000€
 4. Ιατροφαρμακευτικά έξοδα (από Ατύχημα ) 500€ ανά περίπτωση
 5. Νοσοκομειακό επίδομα 15€ ημερησίως μέχρι ( 90 ) ημέρες

16. Πυρός Περιεχομένου Κατοικίας σε Α΄ Κίνδυνο 20.550€

17. Φροντίδα Ατυχήματος GENERAL HELP /GENERAL PROTECT

18. Οδική βοήθεια συνεπεία Τροχαίου ατυχήματος / Ταξιδιωτική Βοήθεια

19. Προστασία bonus - malus ( μέχρι 2 ζημίες )
AUTOSYSTEM20


1. Αστική Ευθύνη
Σωματικές Βλάβες 500.000 €
Υλικές Ζημίες 100.000 €

2. Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων
(εντός φυλασσόμενων χώρων πορθμείων, συνεργείων, ή εκθέσεων οχημάτων )
Σωματικές Βλάβες - Υλικές Ζημίες 30.000 €

3. Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων από πτώση μεταφερομένων ή προεξεχόντων αντικειμένων
Σωματικές Βλάβες - Υλικές Ζημίες 30.000 €

4. Υλικές ζημίες από ανασφάλιστα οχήματα 30.000 €

5. Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων από Πυρκαγιά του οχήματος
εως 15.000€

6. Πυρκαγιά 15.195€

7. Πυρκαγιά συνεπεία τρομοκρατικών ενεργειών 15.195€

8. Πυρκαγιά συνεπεία κακόβουλων ενεργειών
15.195€

9. Πυρκαγιά, Συνεπεία στάσεων, απεργιών, διαδηλώσεων, πολιτικών ταραχών.


10. Ζημίες από φυσικά φαινόμενα ( εξαιρείται το χαλάζι ) 15.195€

11. Θραύση Κρυστάλλων σε Α΄ κίνδυνο μέχρι του ποσού των 1.500€

12. Ολική & Μερική Κλοπή
15.195€

13. Αφαίρεση - Κλοπή Συστήματος ήχου & εικόνας μέχρι 300€

14. Ιδίες Ζημίες(σύμφωνα με τον πίνακα απαλλαγών 1.5% επί του ασφαλιζομένου κεφαλαίου)

15. Κακόβουλες επί των Ιδίων Ζημιών (σύμφωνα με τον πίνακα απαλλαγών 1,5%επί του ασφαλιζομένου κεφαλαίου).

16. Κάλυψη αερόσακων μέχρι του ποσού των 1.200€ ( συνεπεία τροχαίου ατυχήματος )

17. Απώλεια ή ζημία μεταφερομένων αποσκευών
1.500€ (συνεπεία τροχαίου ατυχήματος, πυρκαγιάς , ή κλοπής)

18. Κάλυψη Ζημιών διαμεταφοράς


19. Νομική προστασία

20. Προσωπικό ατύχημα Οδηγού - Ιδιοκτήτη 15.000 €

Πρόγραμμα 1

 1. Θάνατος (από Ατύχημα) 15.000€
 2. Μόνιμη Ολική Ανικανότητα (από Ατύχημα) 15.000€
 3. Μόνιμη Μερική Ανικανότητα (από Ατύχημα)% επί των 15.000€
 4. Ιατροφαρμακευτικά έξοδα (από Ατύχημα ) 500€ ανά περίπτωση
 5. Νοσοκομειακό επίδομα 15€ ημερησίως μέχρι ( 90 ) ημέρες


21. Πυρός Περιεχομένου Κατοικίας σε Α΄ Κίνδυνο 20.550€

22. Φροντίδα Ατυχήματος GENERAL HELP

23. Οδική βοήθεια συνεπεία τροχαίου ατυχήματος - Ταξιδιωτική Βοήθεια

24. Οδική Βοήθεια συνεπεία Μηχανικής Βλάβης

25. Προστασία bonus - malus ( μέχρι 2 ζημίες )