Εκτύπωση

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
1. ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ.
2. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 'Η ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ
3. ΤΡΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
4. ΤΡΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ Ε3 (2008,2007 &2006)
5. Ε9 ΤΟΥ 2008
6. Ε2 ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΑ
7. Ε5 ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
8. ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ Φ.Π.Α. ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΤΟΥΣ
9. ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Φ.Π.Α. ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ
10. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ (ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ)


Α.Ε. / Ε.Π.Ε.
1. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΕ / ΕΠΕ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΥΤΗΣ
2. ΕΝΑΡΞΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ.
3. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
4. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΜΟΔΙΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΛΛΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
5. Ε3 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΟΥ 2008,2007 & 2006
6. ΤΡΕΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
7. ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Β' ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΠΕΡΣΙΝΟ
8. ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΙΣ 31/12/2007
9. ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΦΠΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΤΟΥΣ
10. ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΠΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ
11. Ε9 ΤΟΥ 2008 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
12. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.
13. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.
14. Ε9 ΤΟΥ 2008 ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.
15. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ)


0.Ε. / Ε.Ε.
1. ΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
2. ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ.
3. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΜΟΔΙΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΓΙΑ ΜΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ
4. ΤΡΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ Ε3 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (2008, 2007& 2006)
5. Ε5 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΟΥ 2008, 2007 & 2006
6. Ε9 ΤΟΥ 2008 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
7. ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΦΠΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΤΟΥΣ
8. ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΠΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ
9. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
10. ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 'Η Ε1 ΜΕ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
11. Ε9 ΤΟΥ 2008 ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
12. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ)