Εκτύπωση

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ
1. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
2. ΤΡΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ Ε1 ΜΕ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
3. ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ / ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ή ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
4. ΤΡΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ Ε3 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
5. Ε2 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΑ
6. Ε5 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
7. Ε9 ΤΟΥ 2008
8. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΕΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ
9. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΔΕΚΟ (ΔΕΗ Ή ΟΤΕ Ή ΔΕΥΑ)

ΝΟΜΙΚΟΣ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
1. ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ή ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ (ΘΕΩΡΗΜΕΝΟ)
2. ΑΔΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
3.ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
4. ΚΑΤΟΨΕΙΣ ΟΡΟΦΩΝ
5. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΚΙΝΤΟΥ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΧΕΙ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
6. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ / ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ